Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor De Zandman

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8  - De prijs

Artikel   9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Klachtenregeling

Artikel 12 - Geschillen

Artikel 13 - Overmacht

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens art. 47 Wet Marktpraktijken;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

BTWnr: BE 0460.070.901

Boke NV

Diestsestraat 6

3540 Herk-de-Stad

 

Telefoon: +32 13 55 57 57

Kantooruren: Dinsdag – zaterdag, 10u00 – 12u00 en 14u00 – 18u00

 

E-mailadres: [email protected]

 

BTWnr: BE 0460.070.901

Boke NV

Diestsestraat 6

3540 Herk-de-Stad

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Onverminderd de uitzonderingen en de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 7 e.v. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikt de Consument bij de aankoop van producten bij Overeenkomsten op afstand in de zin van artikel I.8, 15 ° van Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 4 van het Wetboek van Economisch Recht over een Bedenktijd en Herroepingsrecht van 14 dagen: 
  De Consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
 2. De Consument beschikt niet over het recht om van de verkoop af te zien indien de geleverde producten duidelijk gebruikt zijn of indien de producten niet op een correcte wijze en goed beschermd worden teruggezonden, d.w.z. in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat voor herverkoop (niet beschadigd, niet gehavend of vervuild door de klant- en met alle eventuele accessoires en labels inbegrepen).

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzendkosten voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Boke V. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt.
 3. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt en/ of beschadigd.

 

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Leveringskosten zijn niet inbegrepen. Deze worden toegevoegd bij het plaatsten van een bestelling.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De opgave van de afleveringsdatum is steeds bij benadering, maar in ieder geval bedraagt hij maximum 30 dagen na de afsluiting van de overeenkomst. Onder geen enkele omstandigheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid vanwege Boke NV, zal een overschrijding van de geschatte leveringstermijn een reden zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten koste van Boke NV.
 4. Een wijziging van de bestelling houdt een automatische annulatie in van de vermelde leveringsvoorwaarden. In geen geval zal De Zandman verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor vertragingen te wijten aan verzuim van leveranciers, de klant en/of een andere derde partij. Een laattijdige levering door De Zandman vrijwaart de klant niet van zijn verplichtingen. De Zandman behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. De consument dient de door hem verschuldigde bedragen te voldoen bij het plaatsten van de bestelling.
 2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.
 3.  Bestellingen via de webshop kunnen enkel online betaald worden door de klant door middel van een speciale betalingsmodule voorzien op de webshop van Boke NV.

 4. Voor de verwerking van deze online transacties maakt Boke NV gebruik van externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die ingegeven worden in het raam van online betalingen worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Boke NV heeft geen toegang tot de financiële gegevens van de klant.

 5. Online betalingen gebeuren binnen beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing; deze is de enige die verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle online betalingen.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betaalverplichtingen.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Bij de levering van het product moet de klant onmiddellijk een eerste controle uitvoeren. Deze verplichting tot onmiddellijke controle heeft betrekking op, o.a.: (een niet-limitatieve samenvatting van conformiteit) hoeveelheid, maat, kleur en andere zichtbare gebreken. Op straffe van verval zal de klant ACA onmiddellijk, binnen 48 uur na de levering van het product (leveringsbon), schriftelijk op de hoogte stellen van verifieerbare afwijkingen en in ieder geval vooraleer de producten gedragen/gebruikt worden.

 4. In zijn hoedanigheid als consument beschikt elke klant verder over de wettelijke garantie volgens de Belgische Wet van 1 januari 2005 op de verkoop van consumptiegoederen.

 5. Indien er geen klacht wordt ingediend binnen deze termijnen wordt de klant geacht de levering te hebben aanvaard en goedgekeurd. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de goederen correct heeft bewaard, zowel vóór als na de ontdekking van de gebreken.

 6. Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verdere gebruik van het desbetreffende product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen ter voorkoming van (verdere) schade en voor de correcte bewaring van de producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutief onderhoud van het product.

 7. De klant mag in geen geval de producten terugsturen aan Boke NV zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. Boke NV is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde goederen, tot op het moment deze door Boke NV in haar winkel werd aanvaard.

 8. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, wijziging, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van de producten of schade veroorzaakt door overmacht.

 9. Geen aanspraak op vrijwaring door Boke NV voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na het verstrijken van voormelde termijnen.

 10. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 11. De waarborgen die Boke NV de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van Boke NV beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende goederen en terugbetaling aan de klant.

 12. Indien de klant een factuur betwist, zal hij dit schriftelijk melden binnen 7 dagen na de factuurdatum

Artikel 12 - Geschillen

 1. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten met de Ondernemer worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement arrondissement Limburg, onverminderd het recht van de Ondernemer om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de Consument zijn woonplaats of zetel heeft
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht

Artikel 13 - Overmacht

 1. onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen
 2. De Ondernemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat de Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Ondernemer opgeschort.